You are here
Home > Human Capital > Promotion and New 1st and 6th Bde Commanders

Promotion and New 1st and 6th Bde Commanders

Newly minted commander 6 Bde, BG Mohd Halim Khalid. Also promoted to the rank of BG is new commander 1 Bde BG Mohd Nazri Abd Rahman.

KUALA LUMPUR: Seramai 25 pegawai kanan Tentera Darat (TD) dinaikkan pangkat dalam Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan TD disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat (PTD), Jen Dato’ Seri Panglima Hj Ahmad Hasbullah Hj Mohd Nawawi di  Dewan Tanjung, Wisma Transit  pada 9 Mei 2019.
Mendahului senarai, Kol Mohd Halim Khalid yang dinaikkan pangkat daripada Kol ke Brig Jen dan menjawat jawatan sebagai Panglima 6 Bgd, Kol Mohd Nazri Abd Rahman dinaikkan pangkat daripada Kol ke Brig Jen dan menjawat jawatan sebagai Panglima 1 Bgd, Kol Azman@Norazman Selamat  dinaikkan pangkat daripada Kol ke Brig Jen dan menjawat jawatan sebagai Provos Marsyal Darat.
Majlis diteruskan dengan pemakaian pangkat kepada tiga pegawai kanan dinaikkan pangkat daripada Lt Kol ke Kol didahului oleh Lt Kol (Dr) Ngoo Kay Seong yang menjawat sebagai Pakar Bedah (Jab Bedah) Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan dan Lt Kol Abdul Aziz Samsi@Hj Shamsudin dinaikkan pangkat daripada Lt Kol ke Kol dan menjawat jawatan Ketua Kumpulan KP, Markas Pemerintahan Logistik TD, encik  Al-Hambra Juhar dinaikkan ke pangkat Kol Sukarela AW dan menjawat jawatan sebagai Komander Rej 507 AW.
Manakala seramai 19 pegawai kanan termasuk Pegawai Sukarela AW dinaikkan pangkat dari Mej ke Lt Kol.
Dalam ucapan PTD, beliau mengucapkan tahniah kepada semua pegawai yang dinaikkan pangkat, ianya kurniaan Ilahi serta berkat hasil kegigihan, integriti dan sifat terpuji yang konsisten, ketiga-tiga aspek tersebut adalah antara ciri-ciri asas bagi pemimpin.
 “Sebagai pegawai kanan yang memimpin anggota bawahan, saya berharap saudara-saudari dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing agar TD akan menjadi lebih harmoni dan lebih cekap,” tegas PTD.
Turut hadir Timbalan Panglima Tentera Darat, Lt Jen Dato’ Hasagaya Abdullah, Panglima Medan Barat TD, Lt Jen Dato’ Azizan Md Delin, dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan, Lt Jen Dato’ Pahlawan (Dr) Md Amin Muslan.
Gambar: Saifun Hakimi Zainon

KUALA LUMPUR: A total of 25 senior Army officers (TD) were promoted in the Senior Appointment Council of TD were executed by Army Commander, Jen Dato ‘Seri Panglima Hj Ahmad Hasbullah Hj Mohd Nawawi at Dewan Tanjung, Wisma Transit on May 9 2019.
Prior to the list, Col. Mohd Halim Khalid, who was promoted from Col to Brig Gen and assumed the position of Commander 6 Bgd, Kol Mohd Nazri Abd Rahman was promoted from Col to Brig Gen and assumed the position of Commander 1 Bgd, Kol Azman @ Norazman Selamat promoted from Kol to Brig Jen and assumed the post of Marsh Land Provos.
The ceremony was continued with the ranks of three senior officers promoted from Lt Col to Kol preceded by Lt Kol (Dr) Ngoo Kay Seong who served as Surgeon (Jab Bedah) Army Armed Forces Hospital Tuanku Mizan and Lt Kol Abdul Aziz Samsi @ Hj Shamsudin raised the rank of Lt Col to Kol and held the post of KP Group Head, Logistics Administration Headquarters TD, Mr. Al-Hambra Juhar was elevated to the rank of AW Voluntary Corps and assumed the post of Commander Rej 507 AW.
Meanwhile, a total of 19 senior officers including AW Voluntary Officers were promoted from Mej to Lt Col.
In his PTD speech, he congratulates all promoted officers, the divine gift and thanks to the persistence of persistence, integrity and consistent praise, these three aspects are among the basic features of the leader.
 “As a senior officer who leads a subordinate, I hope the brothers can perform their respective responsibilities in order for TD to be more harmonious and more efficient,” said PTD.
Also present were Deputy Chief of Army, Lt Jen Dato ‘Hasagaya Abdullah, West Medan Commander TD, Lt Jen Dato’ Azizan Md Delin, and Director General of Health Services, Lt Jen Dato ‘Pahlawan (Dr) Md Amin Muslan.

Image: Saifun Hakimi Zainon

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: